PRIVACY BELEID

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en

overeenkomsten met Rofra Meubelen Project bv.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen,
en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website www.rofrahome.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, het plaatsen van een bestelling, of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor
heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Rofra Meubelen Project bv in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

Rofra Meubelen Project bv gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website, indien u zelf een account heeft aangemaakt;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de navolgende persoonsgegevens van u:
• NAW-gegevens;
• afleveradres
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• IP-adres.

www.rofrahome.nl maakt gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. Hiervoor worden cookies geplaatst om uw gebruik van de website in kaart te brengen. Deze gegevens worden anoniem verzonden naar Google. Dit houdt in dat het laatste octet van het ipadres  gemaskeerd wordt, waardoor de gegevens niet terug te leiden zijn naar een specifiek persoon.Daarnaast worden de gegevens die verzameld worden met de Google Analytics niet gebruikt door andere Googlediensten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw naam en
e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren,  bijvoorbeeld zo lang u uw account niet hebt verwijderd. Heeft u iets gekocht zonder online account
dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat u heeft gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zullen wij niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding
(SSL).

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Rofra Meubelen Project bv van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Rofra Meubelen Project bv deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@rofrahome.nl. Wel stellen wij vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vragen u daarom u adequaat te identificeren. Rofra Meubelen Project bv zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.rofrahome.nl/privacy

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vragen of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via info@rofrahome.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw bericht reageren en uiteraard hopen wij hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Rofra Meubelen Project bv BV
Griftsemolenweg 25
8171NS Vaassen.