Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN GARANTIE WEBSHOP

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op bestellingen geplaatst in onze Webshop.  Voor bestellingen geplaatst in onze filialen gelden anderen voorwaarden, welke niet op deze website zijn weergegeven.

1. Toepasselijkheid
1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Stoel met 4 poten B.V.
1.2.      De website van Stoel met 4 poten B.V. richt zich op de Nederlandse markt.
1.3.      Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Stoel met 4 poten B.V.
1.4.      Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
1.5.      Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1      Stoel met 4 poten B.V. garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze website. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2      Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Stoel met 4 poten B.V. het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging per e-mail door Stoel met 4 poten B.V.
2.3      Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Stoel met 4 poten B.V. schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4      Koper en Stoel met 4 poten B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.
2.5      Bij aankoop via onze webshop geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat de dag nadat je het product hebt ontvangen of de dienst hebt afgesloten in.

3. Prijzen
3.1      Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele grensoverschrijdende belastingen. Stoel met 4 poten B.V. geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2      De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Stoel met 4 poten B.V. bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Stoel met 4 poten B.V. teruggenomen.
3.3      De prijzen van Stoel met 4 poten B.V. zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
3.4      Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Stoel met 4 poten B.V. onjuiste prijzen vermeld staan, behoudt Stoel met 4 poten B.V. zich het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. 
3.5      Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen
4.1 Stoel met 4 poten B.V. hanteert het principe van voorafgaande betaling. Na verzending van het bestelformulier, ontvangt de klant een elektronische factuur. U kunt kiezen om het verschuldigde bedrag aan ons over te maken of te betalen met IDEAL ( www.ideal.nl ). Zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan aan Stoel met 4 poten B.V. wordt uw bestelling per transporteur of aangetekende per post aan u verzonden.

5. Aflevering en leveringstermijn
5.1      Producten worden na pas na betaling door Stoel met 4 poten B.V. verzonden aan het door u opgegeven adres in het bestelformulier.
5.2      De door Stoel met 4 poten B.V. opgegeven levertijden gelden als nadrukkelijke indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Stoel met 4 poten B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3      De door Stoel met 4 poten B.V. opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde medewerkers van de klantenservice.
5.4      Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden dan wel op het afhaalpunt worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden dan wel afgeleverd op het afhaalpunt.
5.5      Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Stoel met 4 poten B.V. de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6      Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 14 werkdagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Stoel met 4 poten B.V., mits vergezeld van de factuurbon, retourbon.
5.7      Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 5.6, kan slechts plaatsvinden na elektronische (per e-mail) aanmelding bij Stoel met 4 poten B.V..
5.8 A      Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 5.6 en 5.7, dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na afleverdatum in bezit te zijn van Stoel met 4 poten B.V..
5.8 B      Na goedkeuring door Stoel met 4 poten B.V. kan de klant de eventueel reeds geleverde goederen retour zenden. De kosten komen geheel voor rekening van de klant. Voor grote artikelen welke niet per post kunnen worden verzonden kunt u gebruik maken van de ophaalservice van Robin-design. Kosten hiervan blijven altijd voor rekening van de klant. 5.9      In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 
5.10      Stoel met 4 poten B.V. zal producten direct of uiterlijk binnen 10 dagen na retourname inspecteren.
5.11      Indien producten beschadigd zijn zal Stoel met 4 poten B.V. de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.12      Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
5.13      Zorg dat er op de afgesproken bezorgdag en -tijd iemand thuis is. Indien wij niemand thuis aantreffen is Stoel met 4 poten B.V. genoodzaakt de kosten van een eventuele tweede levering in rekening te brengen.
5.14      Stoel met 4 poten B.V. levert de bestelde goederen op het overeengekomen adres tot aan de eerste deur.
5.15      Indien de goederen op verzoek van de klant in de woning moeten geplaatst, geschied dit geheel vrijwillig en op risico van de klant. De deur, trap of lift dient ruim genoeg te zijn en vrij van obstakels om de goederen in de verpakking naar binnen, boven of beneden te brengen.
5.16      Zorg ervoor dat alle obstakels die in de weg kunnen hangen of staan, zoals kastjes, schilderijen, lampen en aan de muur hangende voorwerpen, zijn verwijderd. Stoel met 4 poten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
5.17      Producten die uit meerdere verpakkingen bestaan kunnen alleen compleet op transport worden gezet.
5.18      De goederen moeten op een normale wijze (in de verpakking) naar binnen gebracht kunnen worden. Mochten de bestelde goederen niet naar binnen passen dan ligt het risico bij de klant. Zie artikel 5.14. Let daarom bij aankoop en bij het voor transport aanbieden van grotere artikelen goed op of deze goederen wel door bijvoorbeeld de deur, de lift of het trapgat kunnen. Het komt voor dat goederen die thuisbezorgd worden, ter plekke niet naar binnen kunnen worden gebracht. Dit geldt met name voor tafels, zitbanken e.d. Indien er gebruik gemaakt moet worden van speciale hulpmiddelen, is dit voor rekening van de klant. Zie ook artikel 5.20. Indien goederen op verzoek van de klant, uit de verpakking worden gehaald, noteert de chauffeur dit op de vrachtbrief waardoor het risico over gaat naar de klant.
5.19      Zorg ervoor dat alle obstakels die het naar binnen of naar boven brengen van artikelen kunnen bemoeilijken zijn verwijderd. Denk hierbij aan kastjes, schilderijen, lampen of andere voorwerpen die aan de muur zijn bevestigd. Dek parket, laminaat of erg besmettelijke vloer-bedekking goed af met plastic of karton. Controleer altijd direct de levering op aantal colli en zichtbare schade. Onderteken de vrachtbrief voor goede ontvangst of plaats een aantekening wanneer de levering niet in orde is.
5.20      Stoel met 4 poten B.V. en/of de transporteur is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving die het gevolg is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 5.19 en 5.20, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stoel met 4 poten B.V. en/of de transporteur.
5.21      Indien de klant op de overeengekomen leverdag of -tijdstip niet thuis is, worden de kosten van de tweede levering bij de klant in rekening gebracht. De klant dient deze kosten voor herbezorging, zijnde de transportkosten minus etagetoeslagen direct aan de transporteur te betalen. De klant krijgt van de transporteur een kwitantie voor de extra transportkosten.
5.22      Bij het plaatsen van een bestelling heeft de klant aangegeven waar de aflevering (adres, de begane grond, etage e.d.) dient plaats te vinden. De transporteur houdt daar rekening mee in zijn planning. De plaats en tijdstip van levering kan na het inplannen niet meer gewijzigd worden.
5.23      Aflevering dient plaats te vinden via een verharde weg waarbij de vrachtwagen binnen een straal van 25 m van de eerste deur moet kunnen komen. Is de loopafstand groter dan 25 m, dan wordt een bezorgtoeslag berekend. Dit dient vooraf te worden doorgegeven. Voorbeelden hiervan zijn leveringen in een hofje, op een camping, een bedrijventerrein, woonboot etc.
5.24      Voor bezorgingen waarbij van lift en trap gebruik gemaakt moet worden wordt eerst de etagetoeslag van de lift berekend en vervolgens de toeslag van de trap in rekening gebracht. Een opgang van 7 treden of meer, wordt in rekening gebracht als trap.
5.25      Goederen zwaarder dan 60 kg kunnen niet altijd via het reguliere transport bezorgd worden. Dit geldt ook voor maatwerkbladen met afmetingen breder dan 90 cm of langer dan 270 cm. Indien dit het geval is, zullen deze goederen door een speciale bezorging met extra middelen worden uitgevoerd. De extra kosten voor deze bijzondere bezorging zijn voor rekening van de klant.
5.26      Levering is op het vaste land. Het vervoer naar eilanden is voor rekening van de klant. Informeer bij de transporteur naar de mogelijkheid tot bezorging op een eiland.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1      Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2      De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

7. Garantie
7.1      Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Stoel met 4 poten B.V. getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door Stoel met 4 poten B.V. van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2      Garantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. De garantietermijn voor Stoel met 4 poten B.V. producten bedraagt 1 jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5. slijtage door normaal gebruik. Glas is uitgesloten van garantie.
7.3      In geval van een defect dat valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 10, inclusief subleden, niet van toepassing.

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1      De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Stoel met 4 poten B.V. geleverde producten en/of diensten.
8.2      Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Stoel met 4 poten B.V. dan wel haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3      De koper zal Stoel met 4 poten B.V. direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4      De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Stoel met 4 poten B.V. te melden.

9. Intellectueel eigendom
9.1      Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze website berusten bij Stoel met 4 poten B.V. dan wel haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2      De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Stoel met 4 poten B.V. ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3      De koper mag merken van Stoel met 4 poten B.V. niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
9.4      Stoel met 4 poten B.V. verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Stoel met 4 poten B.V., naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5      De koper stelt Stoel met 4 poten B.V. direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Stoel met 4 poten B.V. inbreuk doet op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6      Stoel met 4 poten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stoel met 4 poten B.V.

10. Aansprakelijkheid
10.1      Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Stoel met 4 poten B.V. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Stoel met 4 poten B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
10.2      Stoel met 4 poten B.V. is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen.
10.3      Stoel met 4 poten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
10.4      De koper is gehouden Stoel met 4 poten B.V. te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.5      Stoel met 4 poten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Stoel met 4 poten B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

11. Overmacht
11.1      Indien Stoel met 4 poten B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2      Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3      Onder overmacht wordt door Stoel met 4 poten B.V. verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Stoel met 4 poten B.V. of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4      Zowel de koper als Stoel met 4 poten B.V. zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Toepasselijk recht
12.1      Op de door Stoel met 4 poten B.V. gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillenbeslechting
13.1      Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Stoel met 4 poten B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 72763477